Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az Adatkezel? megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezel? az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezel?: Gáti Mónika egyéni vállalkozó (a jelen tájékoztatóban a továbbiakban: Adatkezel?)

Székhelye: H-1185 Budapest, Hajnalcsillag utca 21.

Központi iroda: H-1185 Budapest, Hajnalcsillag utca 21.

Honlapjának címe: https://a-la-mo.hu/

E-mail cím: gatimonika@gmail.com

Telefonszám: 06 (30) 219-5369

Az adatkezelés tényleges helye: H-1185 Budapest, Hajnalcsillag utca 21.

Adatvédelmi tisztvisel?: Gáti Mónika

Elérhet?sége: gatimonika@gmail.com

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, egyéb személyes adatok vagy több tényez?) alapján azonosítható.

 1. A jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó f?bb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésér?l (GDPR). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) „az el?zetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeir?l” cím? ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás).

 1. Az Adatkezel? adatkezeléseinek jogalapjai

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)-c) illetve e) pontjai szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszer?, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történ? kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerz?dés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerz?dés megkötését megel?z?en az Érintett kérésére történ? lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezel?re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. e) az adatkezelés közérdek? vagy az adatkezel?re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Így az Adatkezel? adatkezelésének jogalapja els?sorban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), b) pontja (szerz?dés teljesítéséhez szükséges adatkezelés), c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelez? adatkezelés). Az Adatkezel? közhatalmi jogosítványokat nem gyakorol.

 1. Adatkezel? adatkezeléseinek a célja

Az Érintetettel való naprakész kapcsolattartás, az Érintettel fennálló szerz?déses kapcsolat vagy más jogviszony létrehozása, teljesítése.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezel? kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószín?ség? és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illet?leg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezel? kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezel? gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezel?, valamint alkalmazottai, illetve az Adatkezel? által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezel? harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkez? személynek nem adja át. Az Adatkezel? és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezel?, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezel? az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket t?zfallal védi, valamint a küls?- és bels? adatvesztések megel?zése érdekében víruskeres? és vírusirtó programot használ. Az Adatkezel? gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megel?zése érdekében bármely formában történ? bejöv? és kimen? kommunikációt megfelel?en ellen?rizze.

Az Adatkezel?, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként min?síti és kezeli. Az Adatkezel? a különböz? nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhet?k. Az Adatkezel? a kockázat mértékének megfelel? szint? adatbiztonságot garantálja.

 1. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezel? nevében személyes adatokat kezel. Az Érintettek személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (Adatfeldolgozó) az alábbi cégek, személyek járnak el: Gáti Mónika

Feladata az Adatkezel? weboldalának üzemeltetése, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

 1. Adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezel?nél az alábbiakat:

Tájékoztatását személyes adatai kezelésér?l (az adatkezelés megkezdését megel?z?en, illetve az adatkezelés során);

Hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezel? általi rendelkezésére bocsátását);

Személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését;

Személyes adatainak – a kötelez? adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását);

Joga van az adathordozhatósághoz;

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy a fenti 1. pontban meghatározott elérhet?ségeken nyújthatja be Érintetti kérelmét az Adatkezel? részére. Az Adatkezel? az Érintett jogszer? kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és err?l az általa megadott elérhet?ségre küldött e-mailben vagy levélben értesíti.

7.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (GDPR 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezel?t?l arról, hogy

Milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, az Adatkezel? kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeir?l, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekr?l.

7.1.2. A hozzáféréshez való jog (GDPR15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezel?t?l a 7.1.1. pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezel? az adatkezelés tárgyát képez? személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (GDPR16. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezel? módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhet?ségét vagy kérheti, hogy az Adatkezel? által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezel? helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezel? által kezelt hiányos személyes adatai megfelel? kiegészítését.

7.1.4. A törléshez való jog (GDPR17. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti az Adatkezel?t?l személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvet?en akkor kérhet?, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait szerz?dés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefügg? kezelése a szerz?dés megsz?nésével nem sz?nik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerz?dés megsz?nését követ?en is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési id?tartamig.

7.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (GDPR18. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezel? zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelm? jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezel? jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezel? ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezel? tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követ?en törli az adatokat.

7.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezel?, ha:

Az adatkezelés az GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy

A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerz?désen alapul; és

Az adatkezelés automatizált módon történik.

7.1.7. A tiltakozáshoz való jog (GDPR21. cikke alapján)

Az Érintett személy tiltakozhat személyes adatainak az GDPRa 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezel? vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezel? a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezel? bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történ? kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történ? kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhet?k.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehet?ségek

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett, az Adatkezel?, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési m?veletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezel?, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelez? jogi aktusában meghatározott el?írások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék el?tt is megindítható.

Az Adatkezel? az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felel?sség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül es? elháríthatatlan ok idézte el?. Az Adatkezel? nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055. Budapest Falk Miksa utca 9-11, honlap: http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen, ha véleménye szerint az Adatkezel? a 7.1.1. pontban meghatározott Érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezel?, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelez? jogi aktusában meghatározott el?írásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

 1. Az adatkezelés(ek) részletes leírása
A kezelt adatok:Az adatkezelés célja:Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés id?tartama:
Név, e-mail címkapcsolattartásGDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja, az érintett hozzájárulása1 év

Created by A la’ Mo

All rights reserved

© 2023